Policy

GLOAB har ett effektivt fungerande ledningssystem som är certifierat mot ISO 9001 för kvalitet, ISO 14001 för miljö, OHSAS 18001 för arbetsmiljö och även uppfyller relevanta krav i ISO 26000 för socialt ansvarstagande.

Kvalitets- och Hållbarhetspolicy

GLOAB är ett verkstadsföretag specialiserat på precisionsslipning av metalldelar, vanligtvis av järn och stål. Bearbetningen sker huvudsakligen GLOAB har som mål att kunden ska vara 100% nöjd. Genom kompetent, motiverad och utbildad personal, väl fungerande anläggning och rutiner säkerställa att verksamheten drivs så att kundens förväntningar på kvalitet kan uppfyllas.

Det ligger i företagets intresse att vår verksamhet ska ha en bra arbetsmiljö. En god arbetsmiljö är viktig för företagets kunder och för den viktigaste resursen vi har, de anställda. När personalen har en bra arbetsmiljö trivs de och gör ett fullgott arbete.

GLOAB ska agera med samhällsansvar i all sin verksamhet och i alla sina aktiviteter. GLOAB inbjuder alla intressenter som kommer i kontakt med oss och har intresse av vår verksamhet att ta del av vad vi gör, vår vision och hur vi arbetar för att uppnå detta.

GLOAB ska:

  • Följa gällande lagar, författningar, myndighetskrav ställda på oss.
  • I vår logistik sträva efter att minska miljöpåverkan.
  • Arbeta förebyggande vad gäller all typ av negativ yttre påverkan.
  • Ny teknik och rön skall värderas med hänsyn till miljön.

  • Reducera mängden spill och osorterade restprodukter.
  • Göra intressenter delaktiga i vårt arbete med hållbarhet.
  • Kommunicera vårt hållbarhetsarbete internt samt externt.

GLOAB:s verksamhet skall genom ständiga förbättringar av vår kvalitet, arbetsmiljö och den yttre miljön bidra till en långsiktigt hållbar och lönsam utveckling.

Sponsring

Med syftet att exponera och sprida kunskap om GLOAB, samt att stödja verksamheter som reflekterar företagets etiska värderingar och bidrar till en god samhällsutveckling, sponsrar GLOAB ett flertal organisationer. GLOABS sponsorarbete kan definieras som ett samarbete på affärsmässiga grunder till ömsesidig nytta för sponsorn och den sponsrade föreningen/organisationen.

Det krävs en noggrann bedömning i varje enskilt fall för att se till att sponsring sker i sammanhang som stödjer GLOABs samhällsengagemang och värderingar.

GLOABs sponsrings arbete är uppdelat på tre inriktningar:
– Herridrott
– Damidrott
– Socialt ansvarstagande